درباره ما
دوستان
آخرين مطالب
صفحات
امكانات جانبي
 

اختلاف پتانسیل

 

در یک جسم رسانا میدان الکتریکى درون جسم صفر است، و در نقاط نوک تیز چگالى سطحى بار و میدان الکتریکى بزرگ تر است، اما پتانسیل الکتریکى در تمام نقاط آن برابر است،

پتانسیل الکتریکى: در هر نقطه انرژى الکتریکى واحد بار الکتریکى، پتانسیل الکتریکى در آن نقطه مى‌باشد.

U انرژى پتانسیل الکتریکى ( j )

q بار الکتریکى ( c )

V پتانسیل الکتریکى ( ولت V )

تغییر انرژى پتانسیل الکتریکى : تغییر انرژى پتانسیل الکتریکى برابر است با کارى که ما انجام می‌دهیم تا بار الکتریکى با سرعت ثابت از نقطه (1) به نقطه (2) آورده شود (کارما) کار میدان الکتریکى، منفى کارما می‌باشد.

نکته مهم: انرژى پتانسیل الکتریکی بار مثبت در جهت میدان کاهش و در جهت خلاف میدان افزایش می‌یابد و انرژی پتانسیل الکتریکی بار منفی در جهت میدان الکتریکی افزایش و در جهت خلاف میدان الکتریکی کاهش می‌یابد .

اختلاف پتانسیل الکتریکی: تغییر انرژی الکتریکی واحد بار را در یک جابجایی اختلاف پتانسیل الکتریکی می‌نامند.

نکته :

پتانسیل الکتریکی در جهت میدان الکتریکی کاهش و در جهت خلاف میدان الکتریکی افزایش می‌یابد .

در راستای عمود بر میدان الکتریکی یکنواخت کار ما برای جابجایی بار q صفر است (زیرا نیرو بر جابجایی عمود است ) در نتیجه خواهیم داشت :

یعنی در راستای عمود بر میدان الکتریکی یکنواخت ، پتانسیل الکتریکی برابر می‌باشد.

ادامه مطلب را بخوانید

آدرس جدید گروه آموزشی فیزیک یار

www.nwfizicyar.mihanblog.com


اختلاف پتانسیل

 

در یک جسم رسانا میدان الکتریکى درون جسم صفر است، و در نقاط نوک تیز چگالى سطحى بار و میدان الکتریکى بزرگ تر است، اما پتانسیل الکتریکى در تمام نقاط آن برابر است،

پتانسیل الکتریکى: در هر نقطه انرژى الکتریکى واحد بار الکتریکى، پتانسیل الکتریکى در آن نقطه مى‌باشد.

U انرژى پتانسیل الکتریکى ( j )

q بار الکتریکى ( c )

V پتانسیل الکتریکى ( ولت V )

تغییر انرژى پتانسیل الکتریکى : تغییر انرژى پتانسیل الکتریکى برابر است با کارى که ما انجام می‌دهیم تا بار الکتریکى با سرعت ثابت از نقطه (1) به نقطه (2) آورده شود (کارما) کار میدان الکتریکى، منفى کارما می‌باشد.

نکته مهم: انرژى پتانسیل الکتریکی بار مثبت در جهت میدان کاهش و در جهت خلاف میدان افزایش می‌یابد و انرژی پتانسیل الکتریکی بار منفی در جهت میدان الکتریکی افزایش و در جهت خلاف میدان الکتریکی کاهش می‌یابد .

اختلاف پتانسیل الکتریکی: تغییر انرژی الکتریکی واحد بار را در یک جابجایی اختلاف پتانسیل الکتریکی می‌نامند.

نکته :

پتانسیل الکتریکی در جهت میدان الکتریکی کاهش و در جهت خلاف میدان الکتریکی افزایش می‌یابد .

در راستای عمود بر میدان الکتریکی یکنواخت کار ما برای جابجایی بار q صفر است (زیرا نیرو بر جابجایی عمود است ) در نتیجه خواهیم داشت :

یعنی در راستای عمود بر میدان الکتریکی یکنواخت ، پتانسیل الکتریکی برابر می‌باشد.

در شکل زیرگرد آوری توسط محمد ابراهیمی

بقیه در ادامه متن

 

در شکل زیر

پتانسیل الکتریکی در جهت میدان کاهش می‌یابد و در راستای عمود بر میدان الکتریکی یکنواخت پتانسیل الکتریکی یکسان است

اختلاف پتانسیل الکتریکی در راستای میدان الکتریکی یکنوا‌خت

E میدان الکتریکی یکنواخت

d فاصله دو نقطه در راستای میدان الکتریکی یکنواخت ( m )

V اختلاف پتانسیل در نقطه در راستای میدان الکتریکی یکنواخت ( V )

نکته :

شکل بالا میدان یکنواخت است، در این میدان در تمام نقاط میدان الکتریکی ثابت است، بنابراین نیروی وارد بر بار الکتریکی در تمام نقاط برابر می‌باشد. جهت آن برای بار مثبت در جهت میدان الکتریکی و برای بار منفی در جهت مخالف میدان الکتریکی می‌باشد .

آدرس جدید گروه آموزشی فیزیک یار

www.nwfizicyar.mihanblog.com
:: برچسب‌ها:
ن : گروه فیزیک یار
ت : ۱۳۸۸/٤/٩
نظرات ()
 
موضوعات
نويسندگان
آرشيو مطالب
امكانات جانبي