معادله حرکت هما هنگ ساده

 

معادله حرکت هماهنگ ساده :

در دستگاه نیرو – وزنه ،نیروی F=-KX به وزنه وارد شده وبه آن شتاب a می دهد.

باحل معادله دیفرانسیل بالا خواهیم داشت :

X : مکان متحرک درلحظه t

بنابراین داریم :گرد آوری توسط محمد ابراهیمی

برای دریافت کل نکات به ادامه متن مراجعه نمایید
 

بامقایسه با رابطه به رابطه مقابل می رسیم:

دراین روابط K ثابت فنر وmجرم وزنه می باشد. نیز بسامد زاویه ای نامیده می شود ویکای آن رادیان برثانیه می باشد.

رابطه را فاز حرکت می نامند و فاز اولیه می باشد.

را تغییرفاز می نامند

نکته : چنانچه

باشد ، آنگاه

می شود ، یعنی تغییرفاز نوسانگر دریک ثانیه برابر است با بسامد زاویه ای حرکت

رابطه بسامد زاویه ای با دوره تناوب :

رابطه دوره حرکت وبسامد حرکت با دستگاه (فنر – وزنه )

K ثابت فنر وm جرم وزنه می باشد.

کاربرد دایره مثلثاتی :

درحل بسیاری از تست ها ، ازاین دایره استفاده می بریم ، دراین دایره مطابق شکل روبرو دو محور داریم ،

محور افقی ، محوری است که زاویه ها را نسبت به آن مشخص می کنیم ، ومحور قائم مسیر حرکت نوسانگر می باشد ، نوسانگر درجهت مخالف ساعتگرد ، به دور دایره می چرخد وتصویرش روی محور قائم بین دو نقطه +A و-A حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد.

سرعت متحرک دردونقطه بازوایای ( n اعداد صحیح ) بیشینه و دردو نقطه +A و-A صفر می باشد،

شتاب حرکت دردو نقطه روی محور افقی صفر و درنقاط +A به -A بیشینه می باشد ،

سرعت متحرک از نقطه +A به -A درجهت خلاف محور X یعنی منفی و از نقطه –A به +A در جهت محور x یعنی مثبت می‌باشد.

فرض کنید ، دریک تست می باشد ، دراین صورت چه زاویه ای می تواند باشد؟

درهردو حالت می باشد ، پس کدام زاویه را باید قبول کرد؟

دراین حالت باید به صورت تست مراجعه کرد

مثلاً اگر گفته باشد نوسانگر پس ازمدتی به +A می رسد ، یا به انتهای مسیر می رسد ، یا اینکه سرعتش مثبت است ، یا سرعتش به صفر می رسد ، یا شتابش به بیشینه می رسد جواب می باشد .

ولی اگر گفته باشد ، سرعتش منفی است یا سرعتش به بیشینه می رسد یا شتابش صفر می شود، جواب تست می باشد.

آدرس جدید گروه آموزشی فیزیک یار

www.nwfizicyar.mihanblog.com

/ 1 نظر / 159 بازدید

ممنون.