بهترین نمونه سوالات از فیزیک سال اول دبیرستان

1- انرژی چیست؟

  توانایی انجام کار را انرژی میگوییم.

2- انرژی شیمیایی چیست؟

انرژی نهفته در مواد غذایی و سوختها را که با تغییرات شیمیایی آزاد میشود انرژی شیمیایی میگوییم

3-واحد های داده شده به چه معنا هستند؟

الف )  KJ/ g        واحد اندازه گیری انرژی موجود در مواد غذایی بر حسب کیلو ژول است و بیان میکند که در هر گرم از این ماده چند کیلو ژول انرژی شیمیایی وجود دارد

ب)  KJ / min    واحد اندازه گیری انرژی مصرف شده در فعالیتهای مختلف است و بیان میکند که در یک دقیقه انجام دادن این فعالیت چقدر انرژی بر حسب کیلو ژول مصرف شده است.

4-منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟و به آن چه نام دیگری اطلاق میشود؟

 این است که در یک زمان معین چه مقدار انرژیمصرف میشود  که به آن  توان مصرفی نیز میگوییم.

5-انرژی جنبشی را تعریف کنید؟

انرزی که اجسام متحرکت به دلیل حرکتشان دارند را انرژی جنبشی میگوییم که با فرمول      K=1/2  MV2 

 ان را اندازه میگیریم

6- انرژی درونی چیست؟

مجموع انرژیهای ذرات  تشکیل دهنده یک ماده را انرژی درونی میگوییم. که افزایش انرژی درونی معمولا با بالا رفتن دمای جسم مشخص میشود.

7- در اثر مالش چه تغییراتی در انرژی صورت میگیرد؟

در اثر مالش انرژی جنبشی  به انرژی درونی تبدیل میشود و دو جسم اندکی گرم میشوند.

8- آیا اصطکاک انرزی را از بین میبرد؟

خیر انرژی هیچگاه از بین نمیرود بلکه در اثر اصطکاک انرژی حرکتی ( جنبشی) به انرژی درونی تبدیل میشود و چون از این انرژی نمیتوانیم استفاده خاصی ببریم اصطلاحا بیان میشود که اصطکاک هدر برنده انرژی است

9-قانون پایستگی بیان کننده چه چیزی است؟

این قانون بیان میکند که مقدار انرژی در جهان هستی همواره مقداری ثابت بوده است و انرژی هیچگاه از بین نمیرود و هیچ گاه به خودی خود بوجود نمی اید بلکه میتواند به اقسام مختلف تبدیل شود یا بین مواد مختلف مبادله گردد.

10- انرژی پتانسیل گرانشی چیست؟

انرژی را که اجسام فقط به دلیل ارتفاعشان از سطح زمین دارند را پتانسیل  گرانشی مینامند این انرژی توسط فرمول      U = Mgh    محاسبه میشود.

11- انرژی پتانسیل کشسانی را تعریف کنید؟

 به انرژی ذخیره شده در فنر کشیده یا فشرده( فنری که از حالت عادی خارج شده باشد) انرژی پتانسیل کشسانی میگویند

توجه:

فنری که کشیده یا فشرده نشده است دارای انرژی پتانسیل کشسانی  نیست.

12- منابع انرژی به چند دسته کلی تقسیم میشوند؟

 به دو دسته  1- تجدید پذیر        2- تجدید ناپذیر

13- منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر را تعریف کرده و از هرکدام دو مثال بزنید؟

منابع تجدید پذیر:  منابعی که همیشگی هستند و با مصرف کردن تمام نمیشوند و معمولا آلودگی بوجود نمی آورند  مانند  خورشید  -   باد  -زمین گرمایی- اب

منابع تجدید ناپذیر :  انرژیهایی که تمام شدنی هستند و تنها یکبار قابلیت مصرف دارند  و معمولا آلودگیهای زیست محیطی به همراه دارند  مانند  سوختهای فسیلی  نفت و گازو زغال سنگ   و سوختهای هسته ای

14- مشکلات سوختهای فسیلی را بنویسید؟

- تمام شدنی هستند

- محیط زیست را با گازهای سمی آلوده میکنند

- حمل و نقل و استخراج  آنها مشکل است.

15-مزیتها و مشکلات سوختهای هسته ای را ذکر کنید؟

مزیت:

- از مقدار کمی ماده اتمی  مقدار زیادی انرژی  بدست می آید

- گازهای الوده کننده ندارد

معایب:

-         مواد هسته ای تمام شدنی است.

-استفاده از آن بسیار مشکل و هزینه بر است.

- هسته این اتمها پرتوزا هستند

- زباله های هسته ای نیز پرتو زا هستند و برای محیط زیست مضر هستند.

16-  راههای استفاده از انرژی خورشید را بنویسید؟

-   با استفاده از صفحه های خورشیدی  میتوانیم آب گرم مورد نیاز را فراهم کنیم

-  با استفاده از آینه های مقعر بزرگ  نور خورشید را متمرکز کرده  و از ان استفاده میکنیم

-  با استفاده از سلول های خورشیدی میتوانیم انرژی خورشید را به الکتریسیته تبدیل کنیم.

 17- مشکلات استفاده از توربین های بادی را ذکر کنید؟

-  معمولا پر سرو صدا هستند

- منظره طبیعی را خراب میکنند

-بازده انرژی آنها کم است.

18- مشکلات استفاده از انرژی هیدرولیک اب را ذکر کنید؟

-  احتمال خرابی در سدها وجود دارد

- با احداث سد مناطق زیادی که قبلا جنگل یا زمین کشاورزی بوده است به زیر آب میرود

- هزینه احداث آن زیاد است.

19-شرط تجدید پذیر بودن انرژی زمین گرمایی چیست؟

- آب تزریق شده با آب خروجی  برابر باشد ( از نفوذ اب به لایه های زیرین زمین جلوگیری کنیم)

- مقدار انرژی برداشت شده بیش از انرژی که در هسته زمین تولید و جایگزین میشود نباشد.

20-  بیو مس  چیست؟

به سوختهای گیاهی که شامل محصولات زراعی و بقایای محصولات و گیاهانی که فقط جهت استفاده از چوب آنها کشت میشوندو همچنین فضولات حیوانی و فاضلابهای انسانی  بیو مس میگویند. که از آن به عنوان یک منبع تجدید پذیر  انرژی میتوان استفاده کرد.

21-  چگونه از سوختهای گیاهی ( بیو مس) استفاده میکنیم؟

 فرآیند تخمیر سوختهای گیاهی و فضولات حیوانی  باعث ایجاد  موادی از جمله الکل و گاز متان میشود.

مخلوطی از گاز متان و دی اکسید کربن تولید شده از این سوختها  میتواند همانند گازهای شهری مورد استفاده قرار بگیرد.

22- زیست گاز چیست؟

مخلوطی از گاز متان و دی اکسید کربن با انرژی حدود 70 در صد انرژی گاز طبیعی را زیست گاز مینامند که از تخمیر سوختهای گیاهی بدست میاید.

23-بهینه سازی مصرف انرژی یعنی چه؟

 به بیان ساده یعنی بهترین استفاده را از انرژی داشته باشیم. یا به بیان دیگر بتوانیم از انرژی موجود حداکثر استفاده و حد اقل اتلاف و هدر رفتگی را داشته باشیم .

11- الکترون آزاد چیست؟

به الکترونهایی که به سادگی از اتم خود جدا شده و به اتمهای دیگر منتقل میشود الکترون آزاد میگویند.

12-  جسم رسانا الکتریکی و نارسانای الکتریکی را با توجه به ساختار اتم تعریف کنید؟

جسم رسانا جسمی است که اتمهای آن الکترون آزاد داشته باشد تا بتواند با حرکت در بین دیگر اتمها بار الکتریکی را منتقل کند  مانند فلزات.

جسم نارسانا الکترون آزاد ندارد و بار الکتریکی را منتقل نمیکند.مانند چوب.

13- پایستگی بار الکتریکی یعنی چه؟

 یعنی بار الکتریکی از بین نمیرود و خود به خود به وجود نمی آید ولی میتواند از یک جسم به جسم دیگر منتقل شود

14- دو روش برای بار دار کردن اجسام نام ببرید ؟

   * روش القای الکتریکی    * روش مالش دو جسم بر هم

15- در کدام روش بار دار کردن بار بین دو جسم منتقل نمیشود؟

   در روش القا چون تماسی برقرار نمیشود پس باری هم منتقل نمیشود

16- روش القا را توضیح دهید ؟

  در این روش میله بار داری( مثلا  بار مثبت) را به جسم خنثی( بدن بار) نزدیک میکنیم  اما آن را تماس نمیدهیم بر اثر نیروی الکتریکی بین بارها  بار های همنام از هم دور و بارهای ناهمنا به هم نزدیک میشوند  یعنی در جسم خنثی بار های منفی به سمت حرکت میکنند که میله قرار دارد و بارهای مثبت در سمت دیگر جسم باقی میمانند در نتیجه جسم به دو قسمت با بارهای مخالف تقسیم میشودو اصطلاحا میگوییم جسم بار دار شده است.

توجه:

این نوع بار دار شدن موقتی است یعنی با دور کردن میله بار دار از جسم  دوباره جسم به حالت خنثی قبلی برمیگردد.  مگر آنکه در حضور میله باردار سمت دیگر جسم را به زمین وصل کنیم تا بارهای همنام میله که در این سمت قرار گرفته اند به زمین منتقل شوند و سپس سیم را قطع کرده و میله را دور کنیم

در این صورت جسم به صورت دائمی دارای بار ناهمنام با میله ( منفی) خواهد شد.

17- آذرخش چیست؟

آذرخش همان رعد و برق است و هنگامی رخ میدهد که بین دو ابر با بارهای ناهمنام   و یا میان زمین و ابر با بارهای ناهمنام  تخلیه الکتریکی( خنثی شدن بارهای مثبت و منفی)   صورت میگیرد در این حالت جرقه های روشنی زده میشود که بسیار گرم وسوزان هستند و همراه با صدای بلند میباشند.

18-چگونه آذرخش بین زمین و ابرها  رخ میدهد؟

ابرهای باران زا و طوفانی باردار هستند و میتوانند زمین را  با روش القا بار دار کنند  در این حالت به دلیل نزدیکی ابر ها به سطح زمین و بزرگی بارهای آنها  تخلیه الکتریکی روی میدهد که موجب آتشسوزی میگردد.

19- برای محافظت ساختمانها در برابر آذرخش از چه وسیله ای استفاده میکنیم؟

از وسیلهای بنام برق گیر یا رسانای آذرخش . که شامل یک میله بلند و نوک تیز است که در بالای ساختمانهای بلند نصب میشود و توسط یک سیم به زمین متصل میگردد .

هنگامی که القای الکتریکی بین ابر و زمین  اتفاق بیافتد بارهای الکتریکی ایجاد شده روی میله ء برق گیر  توسط سیم به زمین منتقل میشود در نتیجه  ساختمان از آذرخش در امان میماند

20-مفهوم اختلاف پتانسیل برای دو ماده هم مساحت  چیست؟

اگر مساحتهای برابری از دو ماده  را در نظر بگیریم . وجود اختلاف پتانسیل  بیان کننده این مطلب است که در  - یا تعداد بارهای موجود در این دو ماده  یکسان نیست و

-  یا نوع بار های این دو ماده ناهمنامندو

-  یا هردو این موارد توام هستند  یعنی هم تعداد بارها و هم نوع آنها متفاوت است

1- ساختار اتم را توضیح دهید.؟

اتم از دو قسمت هسته و الکترون تشکیل شده است و هسته نیز از ذرات کوچکتری بنامهای پروتون .و نوترون تشکیل شده و دارای بار مثبت میباشد زیرا   پروتون مثبت و نوترون بدون بار است

الکترون که به دور هسته میچرخد دارای بار منفی است

چون تعداد الکتونها و پروتونها در یک اتم عادی با هم برابرند  پس  اتم  به صورت کلی خنثی است یعنی بار ندارد زیرا تعداد بارهای مثبت و منفی با هم برابرند

2-آیا میتوانیم اتم را باردار کنیم؟

بله با جدا کردن الکترون از اتم میتوان آن را دارای بار مثبت کرد و با اضافه کردن الکترون به آن میتوان آنرا دارای بار منفی کرد

3-وقتی میگوییم جسمی دارای بار منفی یا مثبت است یعنی چه؟

اگر جسم بار مثبت داشته باشد یعنی تعداد الکترونهای آن کمتر از تعداد پروتونهای آن است

اگر جسم بار منفی داشته باشد تعداد الکترونهایش بیشتر از تعداد پروتونها میباشد

 4- آیا میتوانیم  با  از اتم پروتون را جدا کنیم؟

بله اما نسبت به جدا کردن الکترون نیاز به انرژیهای بسیار زیادی داریم و پروتون به سادگی الکترون کنده نمیشود.

 5-مقدار بار یک الکترون یا یک پروتون چقدر است؟

اندازه بار الکترون و پروتون با هم برابر است و مقدار ان برابر است با:

e = 1.6 * 10-19             کولن-----  که برای الکترون با علامت منفی و برای پروتون با علامت مثبت آنرا مشخص میکنیم. به این مقدار بار پایه میگوییم

6- آیا پروتونها نیز میتوانند مانند الکترونه

/ 21 نظر / 259 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد صالح

خوب بودن ولی ادامه یه مطلب نداشت[شوخی]

[هیپنوتیزم]گند[زبان]

fgg

اجرت با امام حسین عالی بود

shirin

The besssssssssssssssssst

نرگس

[لبخند]

amir

خوب بود نه زیاد ولی اگه مسائل هم بزاره بد نمیشه نه[نیشخند]

هلن

سلام خییییییییلی عالی هستن سوالاتش! ممنون.[گل][تایید][تایید][تایید [خداحافظ]

مجتبی

THANKS

نادیا

خیلی ساده ان...اصلا به دردم نخورد...ولی به هرحال ممنون[خنثی]

الهه

ممنون از زحماتتون..خیلی ب دردم خورد..